Pravidla Carp Clubu ČR platná pro ročník 2024 – „A“

 

Všeobecná ustanovení:

 

Pořadatel:  Carp Club ČR

 

Právo účasti: všichni členové Carp Clubu ČR se zaplaceným členstvím pro rok 2024.

 

Družstva: soutěží dvoučlenné nebo tříčlenné týmy. Sestava dvoučlenného týmu přihlášená pro příslušné období je neměnnáTřetího člena týmu je možné přihlásit i v průběhu Carp ligy „A“  a to písemnou přihláškou, která je umístěna na www.carpclub.cz, minimálně 21 dní před startem závodu.  Po té bude tým vyzván k úhradě členství a vstupního poplatku. Třetí člen má stejná práva a povinnosti jako ostatní závodníci týmu. Loví se na maximálně na 4 udice na tým. Sestava tříčlenných týmů je neměnná.

 

Závodníci startují na vlastní nebezpečí.  

 

                                              Technická ustanovení: 

 

 Systém soutěže:        

     

Budou uspořádány čtyři (kola) závody na různých lokalitách. V případě, že se závod uskuteční na soukromé vodě, bude se chytat dle místního Rybářského řádu bez výjimek, pokud nám je nepovolí pronájemce vody. Výjimky budou vyhlášeny vždy před zahájením jednotlivých kol (závodů) v místě konání závodu.

 

Losování: losování bude probíhat takto:

 

1. Jednotlivé týmy si vylosují pořadí losu podle stanoveného pořadí a to takto:

            I.kolo – dle příchozích plateb startovného

            II.kolo – dle celkového pořadí

            III.kolo – dle celkového pořadí

            IV.kolo – dle celkového pořadí

2. Podle tohoto pořadí, budou postupně losovat zástupci družstev svoje sektory. Losuje se pouze jednou.

 

Časový rozpis základní části:

pátek: 6:00 – 8:00        prezentace závodníků

          8:00                   losování

          9:00 – 11:00      příprava místa, sondování dna,  krmení …

         11:00                  zahájení lovu

sobota:                         pokračování závodu

neděle:11:00               ukončení závodu a následně vyhlášení výsledků

 

Časový plán není možné měnit na žádost některého  z družstev.

Přerušení závodu je možné pouze v případě živelné pohromy, kdyby byly ohroženy životy a zdraví závodníků.

Živelnou pohromou se rozumí příkladně: zemětřesení, povodňová vlna, která se blíží k místu závodu, silný vítr, který láme stromy v místě, kde se konají závody apod. Předčasně může

 

závod ukončit jen hlavní rozhodčí na žádost kapitánů, kterých je více než 3/5 většina. Předčasně ukončený závod se anuluje.  

Důvodem k přerušení není např. vítr, déšť, sněhová přeháňka nebo vánice, náhlý pokles teploty apod. To znamená, že důvodem k přerušení není nedostatečná vybavenost některého ze závodníků. Počítá se s tím, že každý s přihlášených závodníků je vybaven na třídenní pobyt v přírodě tak, aby nebyl náhlou změnou počasí ohrožen na životě. Závodník nebo závodníci mohou závod předčasně ukončit, ale započítá se jim výsledek dosažený v době, kdy závod ukončili.

Pro případ, že by se některý ze závodníků nemohl uvolnit ze zaměstnání, může tým zahájit závod i se zpožděním s tím, že řádně přihlášenému družstvu vylosuje lovný sektor rozhodčí případně pověřená osoba. To znamená, že lze nastoupit do závodu  např. v pátek 18,00 hod.

Může startovat i jeden člen družstva, ale v tomto případě může chytat pouze na dva pruty!

 

Pravidla soutěže:

Povinná výbava: vážící trojnožka, vážící sak s prvky síťoviny kvůli odtoku vody, podložka vaničkového typu nebo kolíbka, dezinfekce.

Každý dvou až tříčlenný tým chytá na čtyři pruty s jedním návazcem a jedním háčkem. Povolen lov pouze na položenou (na těžko). Nesmí se používat drátěná, feederová ani jiná krmítka. Nesmí se používat feederové pruty, plavačkové děličky, muškařský prut. Nesmí se ani namačkávat vnadící a krmítkové směsi na olovo.

Povolené nástrahy a návnady: Boilies, peleta, partikl, těsta, method mixy, polévky, umělé nástrahy a jejich kombinace. Zákaz lovu a krmení živou složkou i její usmrcenou formou a imitací živé nástrahy (povolena imitace červík – rovnátko).

Každé kolo je upraveno pravidly speciálně k danému typu vody s ohledem, zda se jedná o kolo odhozové nebo vyvážkové s použitím člunu.

 

Základní pravidla dle typu závodu:

1.    Kolo odhozové – Je povoleno lovit pouze ze břehu a stejně tak dopravovat návnadu do loviště. V případě nevhodných terénních podmínek může hlavní rozhodčí týmu povolit vstup do vody k nahození případně šetrnému zdolání a podebrání ryby. To však pouze do nezbytně nutné vzdálenosti od břehu, kterou určí hlavní rozhodčí. Mapování dna je povoleno markerem. V případech povolení použití člunů při kole odhozovém, je povoleno tyto čluny použít pouze k přemístění do sektoru. Je možné také použít člun k vyproštění a zdolání uvázlé ryby, v některých případech také ke krmení. O konkrétním způsobu použití člunu jsou závodníci informováni s předstihem v pravidlech pro dané kolo. O nutnosti použít člun musí být obeznámen hlavní rozhodčí. Při krmení, nahazování  nesmí závodník opustit vyznačený sektor a hranice sektoru ve vodě. Při zdolávání a podebírání ryby je v případě nutnosti povoleno opustit vyznačený sektor. Během soutěže smí do závodního sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků.

2.    Kolo zavážecí  – Je povoleno lovit za použití člunu, tedy mapovat sektor, vnadit, pokládat montáže a rybu zdolávat. Tým nesmí opustit pomyslné a předjednané hranice svého sektoru, pouze v případě zdolávání ryby. Pokud ryba vjede na sousední stanoviště a dotkne se sestavy sousedního družstva, může toto podat protest, ale nemusí. Povinná výbava při lovu z lodě je použití plovací vesty a vaničková podložka k šetrnému uložení ulovené ryby. Během soutěže smí do závodního sektoru a to i na vodě vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků. V rámci vyvážkového závodu může být využit systém GPS. Použití bude upřesněno vždy v pravidlech na dané kolo.

 

Porušení pravidel:

1. přestupek – napomenutí + odebrání poslední ulovené ryby

2. přestupek – týmu bude udělena žlutá karta a úlovky do té doby chyceny budou anulovány. 3.přestupek – tým bude diskvalifikován pro dané kolo, jeho úlovky do té doby budou anulovány a tým bude muset okamžitě ukončit rybolov a vyklidit sektor. Týmu bude připočítáno 10 trestných bodů navíc oproti poslednímu týmu v daném kole. Tyto trestné body budou družstvu připočítány ke konečnému výsledku celé ligy.

 

Hrubé porušení pravidel je:

- nerespektování vypsaných pravidel soutěže nebo pravidel vyhlášených před daným kolem.

- nerespektování pokynů rozhodčího

- nedodržení nepsaných zákonů etiky sportovního rybolovu, nešetrné zacházení s rybou

- zanechání nepořádku v daném sektoru. Bude vždy kontrolováno po ukončení  kola.

 

Vyloučení z CC: Pro zvlášť hrubou nekázeň, porušení stanov, znevážení dobrého jména sdružení.

 

 Hodnocení úlovků: do závodu se započítává 7ks nejtěžších úlovků, bodovanou rybou je amur a kapr. Ulovené ryby lze libovolně měnit. Počítá se ryba od hmotnosti 5 kg včetně. V případě, že dvě nebo více družstev bude mít na konci jednotlivého kola stejnou váhu ulovených ryb, rozhoduje nejtěžší ulovená  ryba, když i to bude stejné, rozhodne váha druhé nejtěžší ryby, popřípadě třetí, čtvrtá nebo pátá ryba. Když i to bude stejné, budou tyto družstva hodnocena stejným pořadím. Např. dvě třetí místa. Za nejtěžší ulovenou rybu (kapr, amur) v každém kole základní části se družstvu, které tuto rybu chytlo, odečte z celkového součtu bodů 1 bod.

V případě, že více než jeden tým neuloví v průběhu závodu bodovanou rybu, bude těmto týmům připočten následující počet bodů v pořadí plus polovina z počtu týmů bez ryby zaokrouhlováno matematicky. Týmy, které se nedostaví do závodu dostávají 22 trestných bodů.

Příklad č. 1: 10 týmů ulovilo bodované ryby, 10 týmů bez bodované ryby. V tomto případě má prvních 10 týmů klasické body a 10 týmů bez bodované ryby dostane 15 trestných bodů …………  10+(10/2)=15 bodů

Příklad č. 2: 9 týmů ulovilo bodovanou rybu, 11 týmů bez bodované ryby. V tomto případě má prvních 9 týmů klasické body. 11 týmů bez bodované ryby 15 trestných bodů ….. 9 + ( 11/2 )=14,5=zaokr. 15 bodů.

- v případě, že tým vyhraje 1.( popř.2.,3.,4. nebo 5.) místo a startovné na mezinárodní (či jiný) závod a nebude mít o start zájem, může cenu postoupit za 50% ceny, kterou CC zaplatil, následujícímu týmu v celkovém pořadí.

 

Celkové hodnocení: družstvům se bude počítat součet umístění v jednotlivých kolech. Družstvo s nejnižším součtem umístění bude celkovým vítězem. Družstvo, které se některého ze závodu nezúčastní, dostává 22 bodů.

Každému družstvu se budou počítat výsledky ze všech čtyř kol.

V případě, že na konci ročníku budou mít dvě nebo více družstev stejně bodů bude rozhodující celková váha ulovených ryb. V případě, že bude stejná i celková váha rozhodne těžší ulovená ryba (případně druhá, třetí …).

Družstva, která skončí na posledních třech místech sestupují. Z Carp Ligy „B“ postoupí dva týmy. O posledním volném místě rozhodne výbor CCČR – DIVOKÁ KARTA.  Pro vyhlášení celkových výsledků je nutné, aby proběhly minimálně 2 kola daného ročníku.

 

Přechovávání a vážení úlovku:

Je zakázáno ryby sakovat!

Všechny týmy mají povinnost mít na svém lovném místě vážící trojnožku a vážící sak s prvky síťoviny, kvůli odtoku vody při vážení (nezaměňovat s přechovávacím sakem s plováky).

Rybu zváží člen týmu za účasti minimálně jednoho člena týmu určeného hlavním rozhodčím (týmy, které budou  ,,vážící,, určí hlavní rozhodčí neprodleně po losu), tento tým je povinen na požádání rybu zvážit, neprodleně zapsat do úlovkového listu a vše potvrdit podpisy. Ryby se váží  stejným typem saku a stejným typem vah (oboje dodá CCČR). Bude se počítat čistá váha po odečtení hmotnosti vážícího saku. POZOR vážení probíhá u týmu, který rybu ulovil, pověřený tým vážením přijde s váhou a sakem na místo vážení. Je stanovena povinnost po zvážení zaslat foto úlovku včetně váhy do skupiny na WhatsApp.

 

Hlavní rozhodčí: bude delegován výborem CC ČR, provede losování míst, bude dohlížet na regulérnost soutěže,  bude řídit případné úsekové rozhodčíMá právo kdykoliv v průběhu kola zkontrolovat některou z udic a nástrah jednotlivých soutěžících a to kdykoliv během každého závodu. Soutěžící je povinen na požádání hlavního rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole. V případě neuposlechnutí a nerespektování kontroly následuje okamžitá diskvalifikace celého družstva pro dané kolo.

 

Ceny:

1. místo - reprezentace CCČR na IBCC 2025 nebo Stairs2hell 2025 dle vlastního výběru

2. místo – reprezentace CCČR na IBCC 2025 neboStairs2hell 2025 dle výběru vítězného týmu

3. místo – reprezentace CCČR dle vlastního výběru, od CCČR poukaz na 18.000,- Kč

4. místo – reprezentace CCČR dle vlastního výběru, od CCČR poukaz na 8.000,- Kč

5. místo – reprezentace CCČR dle vlastního výběru, od CCČR poukaz na 6.000,- Kč

 

Tým, který reprezentuje Carp Club ČR na výše uvedených soutěžích má tyto povinnosti:

 1. Nastoupit na zahajovací ceremoniál pouze v oblečení se symboly Carp Clubu ČR. V žádném případě nesmí být logo CCČR označeno ještě jiným nápisem ani ve spojení s logem CCČR.

2. Po čas závodu smějí využívat reklamních předmětů od sponzorů, které získali (tj. čepice, trička, nálepky) s tím, že hlavní označení lovného místa bude opatřeno nápisem Carp Clubu ČR popř. vlajkou Carp Clubu ČR (doloženo fotkami).

3. Při závěrečném ceremoniálu nastoupí opět v tričkách a symbolech Carp Clubu ČR s tím, že mohou vzpomenout a poděkovat sponzorujícím firmám, které se na jejich lovu podílely.

4. V případě nedodržení se zavazují, že vrátí finanční prostředky vynaložené Carp Clubem ČR na jejich účast.

 

CCČR si vyhrazuje právo na změnu pravidel.

CCČR má povinnost vybavit závodní týmy, které budou reprezentovat CCČR  oblečením (tričko, mikina) a vlajkou  CCČR (muší křídlo, apod).

 

Pravidla jsou majetkem Carp Clubu ČR. Jejich kopírování lze povolit pouze se souhlasem Carp Clubu ČR!!!