Stanovy

S t a n o v y

Sdružení Carp club ČR

 

I.

Základní ustanovení

1.    Sdružení se nazývá plným názvem  Carp club ČR

2.    Sdružení je dobrovolným samosprávným společenstvím občanů za účelem péče prosazování myšlenek sportovního rybolovu kaprů, zvláště pak myšlenky „vracím kapra vodě“. Dále pak za účelem péče o ekologii a  čistotu vod.

3. Sdružení má postavení právnické osoby soukromého práva dle zák. čís. 83 / l990 Sb., o sdružování občanů, s působností na území České republiky.

4. Sdružení je nezávislou právnickou osobou, která se řídí svými stanovami a právním řádem České republiky.

5.    Sídlem sdružení je Kutná Hora, ulice Na spravedlnosti 134,  PSČ 284 01

 

II.

Hlavní poslání a cíle činnosti

1. Hlavním posláním sdružení je soustavné rozvíjení sportovního lovu kaprů, péče o ekologii, čistotu vod a životní prostředí.

2. K dosažení cílů sdružení zejména :

a) zřizuje a provozuje sportovní vody určené k sportovnímu lovu kaprů v souladu s trendem „chyť a pusť“ a dbá o hospodaření na těchto vodách.

b) spolupracuje s Českým rybářským svazem a Moravským Rybářským svazem, rybářskými spolky, carp cluby, ekologickými    iniciativami, státními orgány a nadacemi,

c) podává podněty příslušným orgánům státní moci a správy v případě podezření ze spáchání  trestné činnosti související s výkonem rybářského práva

d) propaguje sportovní rybolov, zvláště pak myšlenku "vracím kapra   vodě", dále pak ideje ekologické

e) prosazuje názory k nápravě špatného zarybnění tak, aby investice    směřovaly do obnovy původního vodního prostředí, např. vodních   trav a rostlin, ostrovů a vybraných pásem, ve kterých by se ryby vytřely namísto obrovských investic do výsadby hospodářsky  chovaných ryb.

f) dbá o všestranné znalosti svých členů a jejich mravní zásady

g) propaguje své ideje v hromadných sdělovacích prostředcích

h) vede své členy k pozitivnímu vztahu k ekosférám a vodním      živočichům zejména a bude se snažit ovlivnit a konzultovat nově připravený zákon o rybářství

i) získává podpory a dary od jiných právnických a fyzických osob,    jakož i příspěvky, dotace a granty od orgánů státu či obcí,

j) obstarává svoje příjmy z členských příspěvků, literární a propagační činnosti, sponzoringu, reklam a nájemních smluv,  jejichž předmětem budou vodní plochy ve vlastnictví sdružení

k) vyhledává spolupráci s orgány obecní i regionální samosprávy, se    školami jakož i dalšími neziskovými institucemi, které mohou   napomáhat realizaci poslání a cíle sdružení.

l) podílí se na revitalizaci krajiny obnovou a zakládáním prvků    ekologické stability zejména ve vazbě na vodní režim, a to:

obnovou a zakládáním ekologických nádrží, břehových a doprovodných porostů včetně ochranných pásů a mokřinných ekosystémů, stabilizačních vsakovacích ploch, meandrů řek s cílem efektivně bránit budoucím povodním

 

III.

Členství ve sdružení

1. Členství ve sdružení Carp club ČR je dobrovolné. Členstvím vznikají nejen práva, ale i povinnosti člena sdružení, především závazek dodržovat Stanovy sdružení a dbát o jeho goodwill. Členství je nepřevoditelné a nezcizitelné.

2. Členem tohoto sdružení se může stát každý mravně bezúhonný občan České republiky, který  souhlasí bez výhrad se Stanovami sdružení. Členem sdružení se smí stát i občan jiného státu - zahraniční kaprař..

3. Členem sdružení se může stát i právnická osoba se sídlem na území ČR, a to na základě smlouvy uzavřené se sdružením, která musí mj. obsahovat časovou délku členství a zejména pak zda tato právnická osoba získává členská práva a povinnosti a v jakém konkrétním rozsahu a za jakých podmínek.

4. Členové sdružení jsou :

a) čestní

b) činní

c) smluvní

d) mladiství do 18 let věku

5. Čestným členem může sdružení jmenovat osobu starší l8 let, která se zvlášť významně zasloužila o rozvoj ekologie a sportovního rybářství.

6. Činným členem je fyzická osoba starší l8 let, která byla přijata výborem sdružení za člena a platí roční členský klubový příspěvek stanovený usnesením valné hromady sdružení  nebo z jejího pověření výborem sdružení.

7. Mladistvím členem se může stát osoba do 18 let věku. Její vstup do sdružení je podmíněn souhlasem zákonného zástupce. Po dosažení 18 let věku se členství ve sdružení mění na činné. Mladiství mají stejná práva i povinnosti vyjma článku IV odstavec 2.

8. Smluvním členem může být pouze právnická osoba, která se sdružením písemně sjednala podmínky, rozsah a délku takového členství. Smluvním členem nemůže být osoba fyzická.

9. Přihláška za člena musí být podána písemně. Její součástí musí být bezvýhradné prohlášení o závazku žadatele dodržovat Stanovy sdružení, ctít jeho dobré jméno, platit členský příspěvek dle typu členství. Přihláška musí obsahovat tyto minimální údaje :

- určení typu členství

- jméno, příjmení, data narození žadatele

- rodné číslo

- národnost a státní příslušnost

- prohlášení o souhlasu se Stanovami sdružení a závazku tyto dodržovat

- datum žádosti a podpis

10. O přijetí či nepřijetí za člena rozhoduje výbor sdružení. Přijatý      člen sdružení obdrží Stanovy a v sídle sdružení může nahlédnout        do vnitřních předpisů sdružení.

11. Členství u činných a mladistvích členů se ročně obnovuje zaplacením ročního klubového příspěvku, který je splatný nejpozději do 3l. března běžného kalendářního roku. Ve výjimečných případech může výbor sdružení povolit odklad platby, nebo domluvit s členem  splátkový kalendář. Výše ročního příspěvku činí minimálně:

u důchodců všech variant 500,-Kč

u mladistvích 400,-Kč

u ostatních činných členů 1.000,-Kč

vstupní příspěvek u nových členů v roce 2003 je  500,-Kč. O zvýšení vstupního příspěvku rozhoduje Valná hromada

Členský příspěvek je fixní, alikvotní propočet se neprovádí.

12. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky. Je pouze na jeho svobodné vůli, zda a jak činnost sdružení podpoří a nemůže být nijak upomínán.

13. Členství ve sdružení zaniká :

-          vystoupením člena na základě jeho písemného prohlášení s vlastnoručním podpisem, které je  doručeno sdružení

-          vyškrtnutím člena pro nezaplacení ročního členského příspěvku v termínu dle těchto Stanov a to ani v přiměřené dodatečné lhůtě,

-          vyloučení pro zvlášť hrubou nekázeň, porušení Stanov, znevážení dobrého jména sdružení, jakož i za zneužití majetku sdružení, peněz a informací,

-          úmrtím člena

-          uplynutím smluvní doby členství právnické osoby nebo z důvodu vypovězení smluvního členství nebo z důvodu zániku smluvního člena,

-          zrušením nebo rozpuštěním sdružení

14. Rozhodnutí o vyloučení člena musí být předáno osobně nebo doporučeně do místa posledního známého bydliště. Vyloučení spadá do kompetence výboru, přičemž musí být předem ústně projednáno se dotčeným členem, je-li to možné. Nepřítomnost provinilého člena však nebrání projednání vyloučení ani rozhodnutí o něm. Rozhodnutí musí být písemné a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. O odvolání rozhoduje valná hromada, pokud sám výbor svoje rozhodnutí nezruší.

 

IV.

Práva členů sdružení

1. Každý člen má právo:

a) účastnit se na činnostech sdružení

b) účastnit se valné hromady

c) uplatňovat své názory, návrhy a kritiku

d) vyžadovat informace o činnosti sdružení, jeho hospodaření

e) být volen do orgánů sdružení

f) právo hlasovat a volit

g) používat na oblečení a rybářské výstroji nášivku či nálepku s logem sdružení Carp club ČR

2. Právo hlasovat,  volit a být volen do orgánů sdružení mají pouze činní členové.

3. Členem orgánů může být pouze člen sdružení, nikoliv extraneus (osoba cizí).

 

 

V.

Povinnosti členů sdružení

1. Každý člen sdružení je povinen:

a) dodržovat Stanovy, usnesení valné hromady a rozhodnutí výboru sdružení, přijatá dle Stanov

b) podílet se s nejvyšší možnou péčí na správě záležitostí sdružení

c) dodržovat zásady rybářské etiky, zejména zásadu "vracím kapra vodě", občanskou morálku, ekologické normy a dbát dobrého jména sdružení

d) řádně a včas platit členské příspěvky jakož i další poplatky, uložené podle Stanov sdružení

e) šetřit a chránit majetek sdružení

f) podílet se na popularizaci a propagaci sdružení a jeho cílů

2. Povinnosti smluvního člena upravuje uzavřená smlouva

3. Člen sdružení nesmí ryby přebírat, přenášet ani odnášet od vody, a   to ani od jiné osoby.

VI.

Orgány sdružení

1. Orgány sdružení  Carp club ČR jsou:

a) valná hromada

b) výbor

c) předseda

 

VII.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším zastupitelským orgánem sdružení, kterou svolává minimálně jednou ročně předseda sdružení nebo pověřený člen výboru.

2. Svolání valné hromady musí být učiněno písemně vůči každému členu sdružení, a to nejpozději l4 dnů přede dnem konání valné hromady, s uvedením místa, termínu a programu valné hromady.

3. Právo účasti na valné hromadě, právo hlasovat, být volen a volit každého člena sdružení upravuje článek IV. Stanov.

4. V úvodu zasedání valné hromady musí být schválen její program, jednací a volební řád a musí být ustaveny komise mandátová, volební a návrhová, pokud se na tom valná hromada usnese.

5. Valná hromada je schopná usnášení, je-li přítomna minimálně nadpoloviční většina všech členů, oprávněných k účasti na valné hromadě s rozhodujícím hlasem - oprávněných voličů. Usnesení je přijato a volba je úspěšná tehdy, pokud získaly podporu minimálně nadpoloviční většiny z přítomných oprávněných voličů.

6. Valná hromada zejména:

a) projednává zprávu o činnosti a hospodaření sdružení, tuto zprávu schvaluje nebo ukládá nápravná opatření,

b) projednává kalendář aktivit na příslušný rok

c) stanoví výši ročního a vstupního  příspěvku pro činné členy

d) přijímá čestné členy sdružení

e) stanoví volební období orgánů sdružení, které nesmí být delší než čtyři roky a kratší než dva roky a jejich početní složení,

f) volí členy výboru, přičemž může odvolat kteréhokoliv z jeho členů a rovněž může odvolat výbor celý

g) plní funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutí výboru sdružení

h) rozhoduje o vstupu a vystoupení do a z ekologických a jiných neziskových institucí,

i) rozhoduje o převodu vlastnictví majetku nebo o jeho zatížení cizími právy třetích osob

j) schvaluje novelizaci Stanov

k) rozhoduje o zániku, rozpuštění a sloučení sdružení a s tím vždy současně o způsobu likvidace nebo vypořádání práv, závazků a majetku sdružení

l) schvaluje odměny pro členy výboru sdružení

m) schvaluje plán práce sdružení na běžný rok a jeho rozpočet

7. K platnosti rozhodnutí o zániku sdružení je vždy třeba minimálně třípětinové většiny z přítomné nadpoloviční většiny členů sdružení s hlasem rozhodujícím.

 

VIII.

Předseda sdružení

1. Předseda sdružení je nejvyšším činovníkem sdružení, který zastupuje sdružení navenek vůči třetím osobám /statutární orgán/,pokud není ve Stanovách uvedeno jinak a zodpovídá za správu a řízení sdružení.

2. Předseda je oprávněn :

a) svolávat řádnou valnou hromadu

b) řídit zasedání výboru sdružení, které svolává dle potřeby

c) přijímat rozhodnutí v rozsahu, v jakém byl pověřen usnesením valné hromady nebo výboru, vždy však v souladu se Stanovami

d) uzavírat jménem sdružení příp. pracovněprávní vztahy

e) Za nepřítomného předsedu jedná v rozsahu jeho pravomocí jednatel výboru.

 

IX.

Výbor sdružení

1. Výbor sdružení, v jehož čele stojí předseda, je nejvyšším výkonným orgánem sdružení, který sdružení řídí mezi zasedáními valné hromady.

2. Výbor přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou výslovně svěřeny valné hromadě anebo ve věcech, které mu byly uloženy valnou hromadou, příp. ve věcech předvídaných Stanovami.

3. Rozhodnutí výboru je přijato, je-li přítomna minimálně nadpoloviční většina jeho členů a z nich pro konkrétní návrh rozhodnutí hlasovala jejich minimálně nadpoloviční většina. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

4. O zasedáních výboru se pořizuje písemný zápis aby bylo zřejmé, kdy a kdo se zasedání zúčastnil, jaké otázky byly předmětem jednání a jak byly konkrétně rozhodnuty.

5. Přípravu podkladů pro jednání výboru zajišťuje jednatel výboru, který rovněž zodpovídá za administrativu sdružení.

6. Výbor a jeho předseda jsou povinni předložit valné hromadě na jejím zasedání písemné materiály a zprávy, které je valná hromada oprávněna projednat a rozhodnout o jejich přijetí.

7. Výbor sdružení je povinen mít pravidelný měsíční přehled o plnění schváleného rozpočtu, o stavu cash flow, o jeho pohledávkách a závazcích a o stavu majetku.

8. Za odstoupivšího člena výboru může výbor kooptovat jiného člena sdružení staršího l8 let.

 

X.

Majetek a hospodaření sdružení, jednání jeho jménem

1. Majetek sdružení tvoří zejména finanční fondy, DHIM, HIM, NHIM, pohledávky a jiná majetková práva. O majetku vede sdružení předepsané účetní, inventární, statistické a daňové sestavy a výkazy a dbá o jeho náležitou ochranu.

2. Zdroje majetku tvoří zejména :

a) členské příspěvky

b) dary a podpory od třetích osob

c) příjmy z činnosti sdružení dle jeho cíle a poslání

d) příjmy z reklam, pronájmu či zcizení majetku

e) příjmy z vkladů, účtů sdružení

f) dotace, subvence z republikového rozpočtu či rozpočtů obecních

3. Hospodaření se řídí ročním plánem činností a rámcovým rozpočtem, schváleným valnou hromadou. Za hospodaření odpovídá výbor, za jednotlivé finanční a účetní operace a za právní úkony jménem sdružení ti činovníci, členové či zaměstnanci, kteří je provedli nebo uzavřeli.

4. Finančními prostředky sdružení v rámci schváleného rozpočtu disponuje předseda a jednatel sdružení , příp. pověřený člen či zaměstnanec.

5. Jménem sdružení jedná a toto zastupuje ho navenek předseda. Právní úkon v ceně nad !0.000,- Kč či úkon v obligatorní písemné formě musí vlastnoručně podepsat vždy předseda a jednatel. Ten, kdo porušením tohoto ustanovení způsobí sdružení škodu, odpovídá za ni sdružení dle platného práva.

6. K pravidelným pokladním operacím a bezhotovostnímu styku zřizuje výbor sdružení pokladnu a dále pak běžný účet. Podpisové právo zajišťuje výbor tak, že případná dispozice je vázána na kombinaci minimálně dvou členů výboru sdružení.

7. Je-li to užitečné, může výbor sdružení pro účely nadstandardní ochrany majetku sjednávat pojistné smlouvy.

8. S majetkem sdružení a nehmotnými právy může výbor nakládat pouze na základě souhlasného usnesení valné hromady či dle zmocnění uvedeného ve Stanovách.

 

XI.

Ustanovení přechodná a závěrečná

Tyto Stanovy nabudou účinnosti dnem jejich registrace na Ministerstvu vnitra České republiky dle zák. čís. 83 / l990 Sb., o sdružování občanů.